Wie

De Rotterdamse Klimaatoproep bestaat uit tientallen bedrijven en organisaties - van klein tot groot - die hebben besloten samen te werken om de energietransitie en Roadmap Next Economy in Rotterdam te versnellen.

Interesse om mee te doen?

Waarom

Rotterdam maakt de komende jaren de slag naar een stad die voor een groot deel loopt op hernieuwbare energie en grondstoffen. Bijna alle Rotterdamse bedrijven en organisaties hebben hiermee te maken, zeker in dit Rotterdam dat nog sterk leunt op fossiele brandstoffen. Als we willen dat Rotterdam welvarend blijft en welvarender wordt, dan moeten we voorop lopen in deze ontwikkeling.

Missie

De activiteiten van de Rotterdamse Klimaatoproep moeten ertoe bijdragen dat:

  • Rotterdam een koploper wordt op het gebied van energietransitie en Next Economy.
  • Er in Rotterdam meer werkgelegenheid ontstaat in hieraan verwante bedrijfstakken.
  • Er meer talent naar Rotterdam komt en in Rotterdam wordt opgeleid dat bij kan dragen aan de energietransitie en Next Economy.
  • De Gemeente een goed geïnformeerde, proactieve en welwillende gesprekspartner krijgt als het gaat over hoe energie- en klimaatdoelstellingen te bereiken zijn.
  • Het aantal, de kwaliteit, en daardoor de impact, van energietransitieprojecten en -initiatieven in Rotterdam jaarlijks toeneemt.

Activiteiten

Een nieuwe toekomst bouw je uiteindelijk met elkaar. Wij ambiëren een dynamische en welvarende stad vrij van fossiele brandstoffen. Dat betekent dat veel waardeketens die nu afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen moeten veranderen. Bij de Klimaatoproep brengen we Rotterdamse partijen uit een aantal van dat soort ketens bij elkaar met als doel om gezamenlijk stappen te kunnen zetten. Het afstemmen van kennis, strategie en planvorming is daarbij het voornaamste doel. Als dat zinvol en kansrijk blijkt, draagt de Klimaatoproep ook bij aan het vormgeven en versnellen van concrete projecten.

Het landelijke Energie- en Klimaatakkoord gaat over grote lijnen en wordt gesloten met landelijke partners. Het Rotterdamse college van B&W heeft besloten om een Rotterdams Klimaatakkoord vorm te geven dat de lokale vertaling wordt van dit landelijke akkoord. De Klimaatoproep helpt mee bij de vormgeving van dit lokale proces - zet daarbij in op concretisering in plaats van het praten over commitments - en zit aan tafel namens diens deelnemers.

Omdat Rotterdam de Nederlandse stad is die het meest afhankelijk is van fossiele energie, zal de energietransitie voor grote veranderingen gaan zorgen, voor iedereen. Daarom besteedt de Klimaatoproep veel tijd aan het aanwezig zijn op debatten in de stad, het schrijven van artikelen over de energietransitie en voeren van gesprekken met bewoners en organisaties.